Ochrana osobních údajů

Jak na našem portálu přistupujeme k ochraně osobních údajů

Úvodní ustanovení

 • TramaTM s. r. o., se sídlem Žižkova 13, Košice - mestská časť Juh 040 01, Slovenská republika, IČO: 53 407 717, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel Sro, Vložka č. 52876/V, ("Společnost" nebo "my"), jako provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje svých zákazníků v souladu se všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679 ("General Data Protection Regulation" nebo "GDPR"). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, spravujeme a chráníme osobní údaje našich zákazníků při využívání našich služeb ("Služby").

 • Zveřejněním těchto zásad ochrany osobních údajů na našich internetových stránkách je zároveň splněná informační povinnost Společnosti jako provozovatele podle článku 13 a 14 GDPR. Podobné informace o zpracování osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů jsou upravené v dokumentu označovaném jako Kodex chování při zpracování osobních údajů, která je dostupný v sídle Společnosti nebo na vyžádání.

Sběr dat

 • Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich Služeb nebo pokud nás navštívíte a/nebo kontaktujete prostřednictvím našich internetových stránek. vaše osobní údaje můžeme zpracovat i bez vašeho souhlasu, vždy však v souladu s platnými právními předpisy a pouze za účelem (i) přímého poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Společností a vámi, přičemž za smlouvu se považuje i faktické využívání služby, bez toho aby bylo potřebné cokoliv podepsat); (ii) splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývá ze všeobecných závazných právních předpisů; (iii) předcházející ohrožení vašich práv a zájmů; a (iv) jiného zpracování, které je prokazatelně ve vašem zájmu (přínos pro klienta je vyšší jako pro nás). S vaším souhlasem zpracováváme osobní údaje zejména k marketingovým účelem, k zasílání informací o akcích, službách a jiných aktivitách, pro kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingovým výzkumům, k odevzdání osobních údajů třetím osobám pro cílení reklamy na základě akce uživatele.

Účel zpracování osobních údajů

 • Hlavním účelem zpracování vašich osobních údajů je, abychom vám mohli poskytnout naše Služby.

 • Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely (i) optimalizace, zlepšení kvality a rozšíření našich Služeb, které vám poskytujeme; (ii) udělení přístupu k našim Službám (iii) placení za naše služby; (iv) ochrany oprávněných zájmů při našich aktivitách nebo zájmů našich dalších zákazníků; (v) analýzy návštěv na našich internetových stránkách; a (vi) marketingu a/nebo přímého marketingu.

 • Osobní údaje, které nám poskytnete, se zpracovávají a používají jenom způsobem, který je přiměřený účelu, na který byly shromážděné. Společnost nespojuje osobní údaje, které byly získané pro různé účely. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je potřebné pro účel, ke kterému byly poskytnuty nebo shromážděny. Budeme si uchovávat pouze osobní údaje, které slouží k legitimnímu účelu (například platné právní předpisy mohou vyžadovat uchování údajů).

 • Nebudeme shromažďovat nadměrné množství osobních údajů ani údaje, které nejsou relevantní pro vymezené účely.

Cookies

 • Pro účely analýzy vašich návštěv na našich internetových stránkách sbíráme i údaje o vaší aktivitě prostřednictvím souborů cookies nebo jinými podobnými prostředky, které mohou zahrnovat vaši IP adresu, nastavení prohlížeče, preference nebo jiné aktivity na naší internetové stránce.

 • Používáme následující typy souborů cookies: (i) na základní cookies, které jsou nezbytné pro poskytování přístupu na naše internetové stránky; (ii) funkční soubory cookies, které jsou rozhodující pro správné fungování našich internetových stránek (pokud jsou tyto cookies zakázané, naše internetové stránky nemusí fungovat správně); (iii) výkonné soubory cookies, které vás neidentifikují individuálně (dokud nezadáte své identifikační údaje do některého z našich formulářů), ale pomůžou nám přizpůsobit náš obsah v souladu s vaší činností na našich internetových stránkách; a (iv) soubory cookies na cílení/inzerci reklamy, které nám pomáhají zabezpečit, aby reklamy byly pro návštěvníky relevantnější.

 • Před nebo při používání našich internetových stránek vyžadujeme, abyste vyjádřili souhlas nebo nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů způsobem a pro účely výše uvedené. Pokud však vyjádříte nesouhlas se sbíráním cookies, funkčnost našich internetových stránek může být omezena. Využívání souborů cookies můžete taky odmítnout výběrem příslušných nastavení ve vašem prohlížeči

Přímý marketing

 • Na základě vámi uděleného souhlasu můžeme také použít vaše elektronické kontaktní údaje pro marketingové účely, t. j. informovat vás o našich Službách. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu [email protected].

Sdílení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje můžeme i bez vašeho souhlasu poskytovat třetím osobám, jako jsou (i) Osoby, které pro nás zajištují technický provoz určité služby, či provozovatele technologii, které pro naše Služby využíváme; (ii) Poskytovatelé účetních služeb; (iii) Poskytovatelé marketingových služeb.

 • Při naší činnosti může docházet i k poskytování osobních údajů subjektům, jako jsou Google; Facebook a jiné, a to pro účely remarketingu a analytiky, Vyplněním příslušného formuláře objednávky našich Služeb nebo jinou prokazatelnou formou nám poskytnete výslovný souhlas ke sdílení vašich osobních údajů s těmito osobami. Vaše osobní údaje nebudou sdílené nebo poskytnuté žádné jiné třetí osobě bez vašeho souhlasu kromě následujících případů: (i) pokud je Společnost povinná poskytnout osobní údaje v souladu se zákonem nebo příkazem orgánu veřejné moci; nebo (ii) pokud je sdílení osobních údajů výslovně povolené příslušnými právními předpisy.

 • Společnost zabezpečuje, aby spolupracovala jen s osobami, které se nacházejí v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany soukromí a základních práv a svobod jednotlivců podle GDPR.

Zabezpečení osobních údajů

 • Zavazujeme se bezpečně uchovávat vaše osobní údaje. Proto jsme zavedli adekvátní fyzická, technická a organizační opatření a plány na ochranu a zabezpečení shromážděných údajů (které vás však nezbavují vaší povinnosti podniknout náležité kroky k zabezpečení vašich dat, zejména při přenosu vašich dat k nám). Cílem těchto opatření je odstranit neoprávněné nebo nezákonné zpracování osobních údajů nebo náhodné, neoprávněné nebo nezákonné přístupy, používání, přenos, zpracování, kopírování, změnu, ztrátu nebo poškození osobních údajů. Navzdory všem snahám o dodržování pravidel stanovených v příslušných právních předpisech není možné zabezpečit bezpečnost vašich osobních údajů, pokud jsou přenášené nezabezpečeným způsobem. Vaše data budeme ochraňovat zejména (i) minimalizací údajů; (ii) omezením přístupu k vašim osobním údajům; (iii) pomocí hesla a kryptografie, pokud je to nutné; (iv) fyzickým zabezpečením; (v) dalšími bezpečnostními opatřeními (technickými a organizačnými).

Práva dotčených osob

 • Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu [email protected]. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracováním osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě, jako je souhlas (tj. hlavně pokud je zpracování nevyhnutelné pro plnění smlouvy, právní povinnosti, či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 • Máte právo na poskytnutí podobností o osobních údajích, které o vás zpracováváme, a opravu nebo vymazání osobních údajů (právo být zapomenut) nebo omezení zpracování údajů, které se vás týkají. Za účelem uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat na emailové adrese [email protected]. Pokud však vaše žádosti budou zjevně neopodstatněné, nadměrné nebo opakované, můžeme žádost odmítnout.

 • Pokud máte pocit, že vaše údaje byly zpracované nezákonně, kontaktujte nás na emailové adrese [email protected] a my se zavazujeme, že problém vyřešíme. Zároveň máte právo namítat zpracování vašich osobních údajů a se svojí stížností se obrátit na orgán dohledu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

Přiřadit